ประชาสัมพันธ์

ติดต่อขอใช้สถานที่

053-241255 ต่อ 7604

บริการห้องประชุม

ห้องประชุมของมหาวิทยาลัยเปิดให้บริการแก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกสถาบันในเวลาราชการ

 

ห้องประชุม ดร บุญทอง

ห้องประชุม รตท.แก้ว เนตตโยธิน